AVTALEVILKÅR AIR|LINK PRIVAT PR. 01.07.2020

Versjon 1.2

Disse vilkårene gjelder alle leveranser for tilknytning til fiber- og bredbåndsnettet til RealNett og levering av de bestilte produkter ihht ordrebekreftelse sendt til kunde.

Vilkårene gjelder mellom RealNett AS (orgnr: 915.577.784) og registrert kunde (Avtalepartner) - uavhengig om produktet eller tjenesten blir benyttet av andre. Denne avtale løper til den sies opp eller heves av én av partene.

1. VED BESTILLING:

1.1 Avtaleforholdet mellom RealNett AS og Avtalepartner består av en bestilling, ordrebekreftelse, disse Avtalevilkår samt ev. Spesielle vilkår for den enkelte tjeneste. De enhver tid gjeldene Avtalevilkår finnes på RealNett nettside.

1.2 Avtalen inngås ved at Avtalepartner sender inn en bestilling, enten ved oppsøkende salg på dør, pr telefon eller digitalt. Avtalepartner vil deretter motta en ordrebekreftelse, samt ev. Spesielle vilkår for den aktuelle tjenesten.

1.3 Ved avtaleinngåelse setter RealNett som forutsetning av Avtalepartner til enhver tid er betalingsdyktig, og aksepterer derfor at RealNett kan til enhver tid fastsette kredittgrenser samt innhente kredittvurderinger. 


 

2. KUNDENS UTSTYR:

2.1 RealNetts hjemmesentral markerer overgangen mellom RealNetts radionett og Avtalepartners brukerutstyr, og angir grensen for partenes eiendomsrett og drifts- og vedlikeholdsansvar.

2.2 Avtalepartner er selv ansvarlig for vedlikehold og feilretting på eget, internt nett i husstanden - fra første tilknytningspunkt - og på utstyr tilknyttet eget nett. RealNett vil under ingen omstendighet utføre support på f.eks trådløs ruter, aksesspunkter o.l som er kjøpt hos andre leverandører.

2.3 Skulle Avtalepartner ikke oppnå oppgitt hastighet som RealNetts produktside tilsier, må kunden selv teste utenom trådløst nettverk. Avtalepartner må da benytte seg av PC, av nyere modell med gigabit nettverkskort, med kabel direkte i hjemmesentralen på uttaket merket LAN - og teste hastighet. RealNett har ikke ansvar for at det trådløse nettverket, og annet utstyr som Avtalepartner har fra før, ikke gir ønsket ytelse. 

2.4 For å unngå skade eller ulempe for andre brukere skal utstyr som tilknyttes nettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av myndighetene.

2.5 Dersom ikke annet er avtalt er det RealNett som eier utstyr som plasseres hos Avtalepartner i forbindelse med levering av Tjenesten. Avtalepartner kan ikke overlate eller leie ut utstyret til andre. Avtalepartner har heller ikke anledning til å foreta noen form for inngrep på eller i utstyret.

2.6 RealNett har ingen garantiansvar eller erstatningsplikt på utstyr som ødelegges av lynnedslag eller hvor det er utført inngrep. I disse tilfellene må RealNett konfigurere nytt utstyr og montør sendes ut for feilretting.
Ved inngrep i utstyr eller lynnedslag vil Avtalepartner bli belastet kr. 2000,- inkl. mva for ny antenne, eller kr. 1500,- for ny hjemmesentral, og at montør kommer og bytter utstyret. 

5. FORUTSETNING FOR TILKOBLING TIL RADIONETTET

5.1 RealNett tar forbehold om at radionettet er, eller vil bli, utbygd for at tilkobling til radionettet faktisk kan skje på Avtalepartners adresse. RealNett bygger kun ut såfremt et tilstrekkelig antall tilkoblinger i Avtalepartners område ønsker tilknytning slik at utbyggingen blir økonomisk forsvarlig.

5.2 Utbygging av radionett forutsetter også at det ikke oppstår uforutsette hindringer som medfører at radionettet ikke kan leveres på Avtalepartners adresse, herunder har Avtalepartner ansvar for å innhente ev. nødvendige tillatelser fra huseier/tredjemann.

5.3 Såfremt tilkoblingen til radionettet ikke har skjedd innen ni måneder etter avtaleinngåelse, og dette skyldes forhold som RealNett hefter for, kan Avtalepartner vederlagsfritt gå fra Avtalen ved å erklære dette til RealNett. RealNett kan forlenge fristen på ni måneder etter avtaleinngåelse dersom manglende eller forsinket levering skyldes hindring utenfor RealNett sin kontroll. Det betyr at det ikke er mulig å vederlagsfritt gå fra Avtalen i samsvar med første del av punktet dersom feilen ligger utenfor RealNetts kontroll.

6. BRUK AV TJENESTEN:

6.1 Avtalepartner har ikke rett til å benytte Tjenesten til kommersielle eller lovstridige forhold. Tjenesten kan uansett ikke benyttes til å kopiere, bruke eller spre informasjon som er ulovlig.

6.2 Avtalepartner er selv ansvarlig, etter norsk lov, for all bruk av Tjenesten. Avtalepartner må derfor ikke gi uvedkommende, eller kjente, tilgang til innloggingsdata for hjemmesentral.

6.3 Avtalen gir Avtalepartner tilgang til internett via Ethernet grensesnitt fra RealNetts hjemmesentral. Dersom det ikke er ønsket antall Ethernet-utganger på hjemmesentral må Avtalepartner selv kjøpe en gigabit switch. Denne kan kjøres direkte av RealNett eller hvor Avtalepartner måtte ønske.

6.4 Avtalepartner vil få tildelt en IP-adresse fra RealNett. Denne IP-adressen eies og driftes av RealNett og stilles til Avtalepartners disposisjon ifbm bruk av Tjenesten. RealNett kan når som helst endre denne IP-adressen når hensyn til drift, trafikk og tekniske forhold tilsier dette.

6.5 Avtalepartner kan når som helst øke kapasiteten på Tjenesten i avtaletiden. Endringer vil da skje i henhold til den enhver tid gjeldende prisliste eller vil følge ev. priskampanjer.

7. PRISER:

7.1 Avtalepartner skal betale de éngangskostnader, månedlige kostnader og variable- og bruksavhengige kostnader som er angitt i ordrebekreftelsen. Faktureringen på bredbåndstjenester faktureres på forskudd mens kostnader som er variable og bruksavhengige faktureres på etterskudd.

7.2 Priser kan ikke endres i avtaleperioden og en inngått avtale har 12 mnd avtaletid om ikke annet fremkommer av ordrebekreftelsen. 

7.3 Det er Avtalepartner som er juridisk ansvarlig for betalingen. Betaler man med betalingskort via Autopayfunksjonen i Kundesonen er det Avtalepartners ansvar å legge inn et nytt betalingskort såfremt kortet er utgått eller det ikke er dekning på kortet. Avtalepartner vil motta SMS-purring uten gebyr 5 og 14 dager etter opprinnelig forfallsdato med informasjon og Tjenesten stenges hvis betaling ikke er registrert innen 20 dager etter opprinnelig forfall. Da sendes også fakturaen for videre inndrivelse. For umiddelbar gjenåpning må Avtalepartner betale faktura med betalingskort - hvis ikke vil gjenåpningen først skje når betalingen er registrert i bank og systemer. Dette tar normalt 2-3 dager. Etter gjenåpning faktureres gjenåpningsgebyr på kr. 500,-

7.4 Såfremt kunde mener at betalt faktura er feil må kunden klage dette inn til RealNett på privat@realnett.no så snart som mulig og innen betalingsfristens utløp.

7.5 Etableringskostnad for førstegangs tilknytning til radionettet faktureres på første faktura etter leveransen er gjennomført. Fakturering av månedlige kostnader påbegynnes umiddelbart etter installasjonen og omfatter bruk av Tjenesten fra den dag Tjenesten tidligst kunne blitt tatt i bruk.

 
 

8. ANGRERETT:

8.1 Forbrukerkunder som bestiller tjenester av RealNett ved fjernsalg, herunder telefonsalg, bestilling på internett eller bestilling ved dørsalg - kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at ordrebekreftelsen er mottatt fra RealNett som inkluderer angrerettskjema. Angrerettskjema finner du på denne lenken og som vedlegg til ordrebekreftelsen.

8.2 Såfremt kunden tar i bruk tjenesten før angrefristen utløper, må kunden betale for etablerings- og monteringskostnadene samt for den bruk av tjenesten som har funnet sted frem t.o.m samme dag som angrerettskjema er mottatt av RealNett.

9. LEVERANDØRBYTTE:

9.1 Dersom Avtalepartner ved inngåelse av Avtalen har tjenester fra andre leverandører som skal avvikles ved tilknytning til RealNett, må Avtalepartner selv si opp avtalen eller avtalene med eksisterende leverandører.

10. FEIL OG FEILRETTING:

10.1 Feil som ikke er kritiske på radionettet, og som angår kun én enkeltkunde, vil som regel bli tatt hånd om innen rimelig tid i våre ordinære åpningstider på virkedager. RealNett er kun ansvarlig for feil frem til hjemmesentral.

10.2 Avtalepartner skal før feilmelding undersøke om feilen skyldes interne forhold som f.eks kabler som ikke er tilkoblet eller ikke er tilfredsstillende tilkoblet. Gjelder feilen manglende hastighet skal Avtalepartner teste utenom trådløst nett ihht punkt 4.3 i dette vilkår. 

11. OPPSIGELSE OG OPPSIGELSESTID:

11.1 Såfremt Avtalepartner velger å avbestille Avtalen etter utløpet av angrefristen vil Avtalepartner bli fakturert avbestillingsgebyret som nærmere angitt i ordrebekreftelsen.

11.2 Avtalepartner kan ikke avbestille grunntjenesten fra RealNett uten at dette anses som en avbestilling av Avtalen mellom Avtalepartner og RealNett.

11.3 Avtaletid for Tjenesten fremgår av ordrebekreftelsen hvor det også skal fremgå tidspunkt for avtaletidens oppstart. Dersom Avtalepartner avbestiller Tjenesten i avtaletiden vil et forholdsmessig avbruddsgebyr, som skal tilsvare det beløp som RealNett har subsidiert tjenesten med, bli fakturert. Ved førstegangs inngåelse av Avtalen på nytt kabelnett er avbruddsgebyret på kr. 5.000,- og reduseres forholdsmessig kvartalsvis i løpet av avtaletiden. Inngår Avtalepartner ny avtaletid etter det første året vil avbruddsgebyret være i forhold til økonomisk gevinst Avtalepartner oppnår ved å inngå ny avtale, og reduseres forholdsmessig kvartalsvis i løpet av denne avtaletiden.

11.4 Såfremt Avtalen ikke er sagt opp senest 1 måned før avtaletidens utløp vil Tjenesten automatisk bli fornyet for 1 måned av gangen inntil den sies opp av Avtalepartner med 1 måneds skriftlig varsel. Ved oppsigelse av en løpende avtale vil Tjenesten og betaling gå som normalt frem avtaletidens slutt. Oppsigelsestiden for en løpende avtale er 1 måned og regnes fra den 1. i påfølgende måned.

11.5 Ønsker Avtalepartner og si opp sin avtale skal denne oppsigelsen sendes skriftlig til RealNett slik at det ikke oppstår tvil rundt oppsigelsen. Oppsigelsen sendes RealNett pr post eller på epost til privat@realnett.no.

12. VIDERESALG OG DELING AV BREDBÅNDSTJENESTER:

12.1 Ingen tjenester levert av RealNett kan videreselges, leies ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for 3. part - uavhengig om dette gjøres mot vederlag eller tilbys gratis.

12.2 Tjenesten skal leveres som ett abonnement pr. husstand. Det vil si at er det 2 boenheter i ett hus, og begge skal ha levert bredbånd, må de kjøpe 2 abonnementer. Dette for at vi skal oppfylle lovens krav om loggføring av sluttbrukers trafikk over kundens nett. Disse loggene kan kun benyttes til det formål som følger av lov – og forskriftsbestemmelser. For å sikre personvern og minimere risikoen for misbruk av logger oppbevares derfor logger forsvarlig hos leverandør med rutiner for utlevering av logger. 

13. KUNDENS MISLIGHOLD:

13.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part kan svare for, kan den annen part heve Avtalen.


13.2 Som vesentlig mislighold fra Avtalepartners side regnes blant annet at Avtalepartner ikke betaler utestående saldo innen 20 dager etter opprinnelig forfall på faktura. Avtalepartner vil få betalingspåminnelse uten gebyr fra RealNett etter 5 dager og ved 14 dager. På dag 20 uten at utestående saldo er betalt blir Tjenesten stengt, og et gjenåpningsgebyr på kr. 500,- blir fakturert når Tjenesten er betalt og åpnet igjen.

13.3 RealNett kan også stenge tjenesten ved andre forhold:

13.31 Kunden har utsatt RealNetts eiendom eller radionett for skader eller forstyrrelser
13.32 Kunden opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller offentlig og rettslige regler

13.33 Kunden har på annen måte grovt misligholdt avtalen, grovt misbruker tjenesten eller utstyret

13.34 Videreselger/låner ut abonnementet til naboer/leietakere

13.35 Kunden har etablert server, eller servere, tilknyttet tjenesten til bruk i privat eller kommersielle aktiviteter.

14. TAUSHETSPLIKT OG PERSONOPPLYSNINGER:

14.1 RealNett loggfører i enkelte tilfeller personopplysninger og bedriftsopplysninger som benyttes til kundeadministrasjon, gjennomføring av leveransen samt til faktureringsformål i henhold til lov og forskrift. Disse opplysningene slettes når behovet for lagring ikke lenger er til stede.

14.2 RealNett, og alle våre ansatte, har taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av Tjenesten og om innholdet i kommunikasjonen. RealNett må likevel utlevere slike opplysninger såfremt domstol, politiet, påtalemyndighet eller andre i henhold til lov som kan kreve dette.

14.3 RealNett registrerer og lagrer personopplysninger ved henvendelse til vårt kundesenter. Disse opplysningene oppbevares for å benyttes som referanse for det tilfelle Avtalepartner på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice, og benyttes for å kunne yte en best mulig tjeneste.

14.4 RealNett vil oppbevare opplysninger om Avtalepartner også etter utløpet av Avtalen med tanke på senere fornyelse, og for utsendelse av informasjon om RealNett sine produkter og tjenester.

14.5 Når Avtalepartner inngår Avtalen med RealNett samtykker Avtalepartner samtidig at personopplysninger blir behandlet elektronisk for formålet, og aksepterer også å motta informasjon og markedsføring. Kunden kan når som helst reservere seg mot slik markedsføring ved å kontakte RealNett.

15 OVERDRAGELSE:

15.1 RealNett kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter, så fremt slik overdragelse ikke medfører vesentlig ulempe for Avtalepartner. RealNett kan når som helst overdra fordringer og fremtidige fordringer til factoringselskap eller andre kredittinstitusjoner.

Avtalepartner kan overdra sitt avtaleforhold til andre ved å gjennomføre et "juridisk eierskifte". Det forutsettes at ny Avtalepartner godkjennes av RealNett før et juridisk eierskifte blir gjennomført - og et eierskifte kan tidligst skje fra den 1. i påfølgende måned etter at RealNett har godkjent eierskifte.

16. TVISTER:

16.1 Tvister mellom Avtalepartner og RealNett skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan hver part bringe tvisten til ordinære domstoler, med Trondheim Tingrett som verneting.

RealNett leverer bredbånd med fiber og radioteknologi i Trøndelagsregionen. Med vår kompetanse innen Wifi, IP-telefoni og IT-tjenester har vi mange supplerende produkter for våre kunder.

Våre tjenester leveres både til bedrifts- og privatmarkedet.

Personvernerklæring fra RealNett

© 2015-2021 RealNett AS | All rights reserved

Kontakt oss

Epost: hei (a) realnett.no
Telefon: 73 20 52 00

Vestre Rosten 85 | 7075 TILLER


 

Orgnr: 915577784MVA

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon