AVTALEVILKÅR SMB|FIBER PR. 01.07.2020

Versjon 2.0

Disse vilkårene gjelder alle leveranser for tilknytning til kabelnettet til RealNett og levering av de bestilte produkter iht. ordrebekreftelse sendt til kunde.

​Vilkårene gjelder mellom RealNett AS (org.nr: 915 577 784) og registrert kunde (Avtalepartner) - uavhengig om produktet eller tjenesten blir benyttet av andre. Denne avtalen løper til den sies opp eller heves av én av partene.

 

1. GENERELT

1.1 Gyldighetsområde
Disse vilkår regulerer Avtalepartners tilgang til og bruk av tjenesten og tilleggstjenester levert av RealNett AS (heretter RealNett).

1.2 Bestilling av abonnement
Skriftlig bestilling av abonnement og tjenester fra RealNett er å betrakte som en aksept av disse betingelser og er bindende. Dersom Avtalepartner tar i bruk RealNett sine tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig avtale anses vedkommende for å ha akseptert disse vilkår.


RealNett garanterer ikke eksakt leveringstidspunkt for tjenesten utover at levering skal skje innen rimelig tid etter bestilling. RealNett plikter derimot å opplyse om forventet leveringstid på forespørsel og om monteringstidspunkt hvor dette er klart. Dersom bestillingen er en del av et nytt utbyggingsprosjekt vil forventet leveringstid og monteringstidspunkt bli kommunisert underveis i leveranseprosessen.


Dersom det etter at RealNett har meddelt Avtalepartner at tjenesten kan leveres og det skulle vise seg at RealNett likevel ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser, høye kostnader utover det som forventes av en slik leveranse og/eller at RealNett ikke får de tillatelser som kreves for å faktisk levere tjenesten er RealNett ikke ansvarlig for tap Avtalepartner lider som følge av forsinket eller utelatt levering. RealNett vil i disse tilfellene kommunisere, innen rimelig tid etter bestillingen, forsinkelse eller at leveranse av tjenesten ikke kan gjennomføres.
 

1.3 Hvem kan tegne abonnement
Alle foretak med organisasjonsnummer i Foretaksregisteret kan kjøpe og abonnere på RealNett sine produkter og tjenester.


1.4 Kredittvurdering
Det vil bli foretatt rutinemessig kredittvurdering av nye kunder. RealNett kan i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Dersom Avtalepartner ikke er tilstrekkelig kredittverdig, kan RealNett avslå levering.


1.4 Kundens kontaktinformasjon
Ved endringer i Avtalepartners kontaktinformasjon, inkludert post- og fakturaadresse, telefonnummer og epostadresse, plikter Avtalepartner snarest mulig å melde endringer til RealNett. Skulle dette ikke bli gjort er Avtalepartner selv ansvarlig for eventuelle purregebyrer og andre gebyrer som måtte tilkomme.


1.5 Overdragelse av abonnement
1.5.1 Overdragelse fra Avtalepartner
Avtalepartner kan ikke overdra sitt løpende abonnement til andre uten skriftlig godkjennelse fra RealNett. Før slik overdragelse kan finne sted må alle utestående forpliktelser mellom Avtalepartner og RealNett være innfridd. RealNett kan kreve betalingsgaranti eller sikkerhet før godkjenning gis. Skjema for «Juridisk eierskifte» må fylles ut og sendes RealNett for at en vurdering skal kunne gjennomføres.

 

1.5.2 Overdragelse fra RealNett
RealNett kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter, så fremt slik overdragelse ikke medfører vesentlig ulempe for Avtalepartner. RealNett kan når som helst overdra fordringer og fremtidige fordringer til factoringselskap eller andre kredittinstitusjoner.

 

1.6 Videresalg
Ingen abonnement levert av RealNett kan videreselges, leies ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for 3. part – verken mot vederlag eller vederlagsfritt.

 

​2. VED BESTILLING:
2.1 Avtaleforholdet mellom RealNett AS og Avtalepartner består av en bestilling, en ordrebekreftelse, disse Avtalevilkår samt ev. Spesielle vilkår for den enkelte tjeneste. De til enhver tid gjeldende Avtalevilkår finnes på RealNetts nettside.

 

​2.2 Avtalen inngås ved at Avtalepartner bestiller ved oppsøkende salg på dør, pr telefon eller digitalt. Avtaledokumenter kan oversendes for digital signering med BankID. Avtalepartner vil deretter motta en ordrebekreftelse, samt ev. Spesielle vilkår for den aktuelle tjenesten.


​2.3 Ved avtaleinngåelse setter RealNett som forutsetning at Avtalepartner til enhver tid er betalingsdyktig, og aksepterer at RealNett til enhver tid kan fastsette kredittgrenser, samt innhente kredittvurderinger. 


3. TILGANG TIL OG FRAMFØRING AV KABELNETT:
3.1 RealNett har kostnadsfri og tidsubegrenset rett til nødvendig fremføring av anlegg for rør og kabler over Avtalepartner/grunneiers eiendom fra tomtegrense og fram til tilknytningspunktet.


​3.2 Skulle det være nødvendig med framføring over tredjemanns grunn er det en forutsetning for gjennomføring av leveransen som er avtalt at tredjemann gir nødvendige tillatelser til dette.


​3.3 RealNett har samtidig rett til å tilknytte andre til kabelnettet som går over Avtalepartner/grunneiers eiendom, og det kan ikke foretas bygging, graving eller andre terrengforandringer uten skriftlig tillatelse og anvisninger fra RealNett.


​3.4 Trenger Avtalepartner å flytte kabelnettet på sin grunn skal dette gjennomføres av RealNett, eller den RealNett utpeker, på Avtalepartners regning. RealNett tar forbehold om at det er teknisk mulig å gjennomføre en slik flytting.


​3.5 RealNett har rett til å flytte kabelnettet dersom RealNett har behov for dette - dog for egen regning. RealNett skal gi Avtalepartner skriftlig forhåndsvarsel om dette.


​3.6 Avtalepartners ovennevnte rettigheter og plikter gjelder selv om levering av Tjenesten opphører, uansett årsak. Avtalepartner må straks informere RealNett om skader på RealNetts kabelnett, og er ansvarlig for skade som han direkte eller indirekte påfører kabelnettet.

 

4. PRODUKTET
4.1 Standardbetingelser for smb|fiber

4.1.1 RealNetts forpliktelser
Leverandøren er ansvarlig for
- Logging av trafikk i henhold til gjeldende lover og regler
- At tjenesten er tilgjengelig for kunden
- Overvåkning og varsling ved feil på kundens nett om tjenesten ikke er operativ
- Support på tjenesten

4.1.2 Avtalepartners forpliktelser
Avtalepartner er ansvarlig for
- Besørge at hardware som inngår i Tjenesten og som er utplassert hos Avtalepartner til enhver tid har strøm.
- Eventuell 1. linjesupport til sluttbrukere.
- Å umiddelbart varsle RealNett dersom feil oppdages.
- Og alltid påse at alle fakturaer fra RealNett er betalt til korrekt tid for at tjenesten skal være operativ.

4.1.3 Endringer av abonnementsvilkår
RealNett har rett til å endre vilkårene ved behov - herunder som følge av endringer i ekomloven eller innføring av nye lover for eksempel ved innføring av EUs datalagringsdirektiv.

 

4.2 Spesifikasjon av tjenesten - internettaksess
RealNett sine ulike produkter og tjenester for internettaksess består av xDSL produkter, fiberaksesser og radiolinjer. RealNett leverer internettaksess primært på egne linjer, men kan i enkelte tilfeller leie tilgang til linjer i underleverandørs nett.


4.3 Standardbetingelser for internettaksess når levert samtidig med air|id Wifi- og nettverksprodukter
4.3.1 Internettaksess
RealNett gir Avtalepartner internettilgang med nærmere avtalt kapasitet og oppkoblingsutstyr som fremkommer av ordrebekreftelsen. Tilgangen er normalt tilgjengelig hele døgnet, men driftsforstyrrelser kan forekomme. Oppkoblingsutstyr er RealNett eller RealNetts underleverandører sin eiendom og må returneres ved endt kontrakt eller når RealNett ber om å få dette i retur - uavhengig av årsak.

4.4 Intern kabling
Tjenesten inkluderer 1 gjennomboring og inntil 10 meter kabling såfremt ikke annet er skriftlig avtalt i avtalen. Ønsker Avtalepartner flere gjennomboringer og ytterligere kabling faktureres det meterspris for kabling, samt pr. gjennomboring.

 

4.5 Kansellering av avtale før leveranse har funnet sted
Såfremt det ikke foreligger særskilt grunn til kansellering som grovt leveransebrudd fra RealNett sin side, kan en signert avtale ikke sies opp før avtaletiden er utløpt.


4.6 Ansvar
I lovens videste forstand skal RealNett eller RealNett sine underleverandører aldri stilles til ansvar for noen skader eller tap (inkludert skade eller tap av fortjeneste, driftsavbrudd eller andre tap) som følge av bruk eller manglende mulighet for bruk av tjenesten. Tjenesten stilles til rådighet “som den er”, uten garantier av noen slag. All risiko forbundet med bruk av tjenesten bæres av Avtalepartner. RealNett kan ikke skyldes for feil eller mangler som skyldes feil/mangler hos underleverandører og/eller samarbeidspartnere. RealNett tar forbehold om at tjenesten kan ha nedetid ved eksempelvis brudd i fiber/telelinjer eller strømbrudd. Feil som skyldes RealNett sine applikasjoner, skal rettes så fort det lar seg gjennomføre. RealNett er uten ansvar når begivenheter som ny lovgivning, påbud fra myndigheter, krig, krigslignende hendelser, streik, lockout, blokade eller andre forhold utenfor leverandørs kontroll i vesentlig grad vanskeliggjør eller hindrer utførelsen av leverandørens plikter etter denne avtale.

4.7 Juridisk ansvarlig

Avtalepartner er selv juridisk ansvarlig for all bruk som finner sted av abonnementet og tjenestene levert av RealNett. Dette inkluderer – men er ikke begrenset til – innhold som bryter med norsk lov.

 

​5. KUNDENS UTSTYR:
5.1 RealNetts fiberkonverter/veggboks markerer overgangen mellom RealNetts kabelnett og Avtalepartners brukerutstyr, og angir grensen for partenes eiendomsrett og drifts- og vedlikeholdsansvar. Såfremt det er bestilt, og RealNett har levert kundens bedriftssentral (med eller uten Wifi) markerer denne grensen for eiendomsrett og drifts- og vedlikeholdsansvar.


​5.2 Avtalepartner er selv ansvarlig for vedlikehold og feilretting på eget, internt nett fra første tilknytningspunkt, og på utstyr tilknyttet eget nett. RealNett vil under ingen omstendighet utføre support på f.eks. trådløs ruter, aksesspunkter o.l. som er kjøpt hos andre leverandører.


​5.3 Skulle Avtalepartner ikke oppnå oppgitt hastighet som RealNetts produkt tilsier, må Avtalepartner selv teste utenom trådløst nettverk. Avtalepartner må da benytte seg av PC, av nyere modell med gigabit nettverkskort, med kabel direkte i bedriftssentral på uttak for LAN - og teste hastighet. RealNett har ikke ansvar for om trådløse nettverk, og ev. annet utstyr som Avtalepartner har fra før, ikke gir ønsket ytelse. 


​5.4 For å unngå skade eller ulempe for andre brukere skal utstyr som tilknyttes nettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av myndighetene.


​5.5 Dersom ikke annet er avtalt er det RealNett som eier utstyret som plasseres hos Avtalepartner i forbindelse med levering av Tjenesten. Avtalepartner kan ikke overlate eller leie ut utstyret til andre. Avtalepartner har heller ikke anledning til å foreta noen form for inngrep på eller i utstyret.

5.6 RealNett har ingen garantiansvar eller erstatningsplikt på utstyr som ødelegges av lynnedslag eller hvor det er utført inngrep. I disse tilfellene må RealNett konfigurere nytt utstyr og montør sendes ut for feilretting. Ved inngrep i utstyr eller lynnedslag vil Avtalepartner bli belastet kostnader tilsvarende nytt utstyr med samme konfigurasjon, samt kostnader knyttet til at montør rykker ut og bytter utstyret. 


6. FORUTSETNING FOR TILKOBLING TIL KABELNETTET
6.1 RealNett tar forbehold om at kabelnettet er, eller vil bli, utbygd for at tilkobling til kabelnettet faktisk kan skje på Avtalepartners adresse. RealNett bygger kun ut nytt kabelnett såfremt et tilstrekkelig antall tilkoblinger i Avtalepartners område ønsker tilknytning slik at utbyggingen blir økonomisk forsvarlig.


​6.2 Utbygging av kabelnettet forutsetter også at det ikke oppstår uforutsette hindringer som medfører at kabelnettet ikke kan leveres på Avtalepartners adresse, herunder har Avtalepartner ansvar for å innhente ev. nødvendige tillatelser fra huseier/tredjemann.


​6.3 Såfremt tilkoblingen til kabelnettet ikke har skjedd innen tolv måneder etter avtaleinngåelse, og dette skyldes forhold som RealNett hefter for, kan Avtalepartner vederlagsfritt gå fra Avtalen ved å erklære dette til RealNett. RealNett kan forlenge fristen på tolv måneder etter avtaleinngåelse dersom manglende eller forsinket levering skyldes hindring utenfor RealNett sin kontroll. Det betyr at det ikke er mulig å vederlagsfritt gå fra Avtalen i samsvar med første del av punktet dersom feilen ligger utenfor RealNetts kontroll.

7. LEVERING AV TJENESTEN
Før en leveranse kan gjennomføres må Avtalepartner besørge intern kabling frem til termineringspunktet hvor Avtalepartner ønsker at termineringen skal skje, såfremt dette ikke kan skje med den inkluderte internkablingen fra RealNett. Det kan avtales at RealNetts montører utfører denne jobben mot vederlag. Dette fremkommer eventuelt i avtalen.

 

RealNett gjennomfører en funksjonstest av tjenesten før ferdigmelding sendes Avtalepartner. Tjenesten anses som levert fra RealNett når ferdigmelding er sendt. Avtalepartner må selv gjennomføre en akseptansetest av tjenesten innen 5 dager etter at RealNett har sendt ferdigmelding.


8. BRUK AV TJENESTEN:
8.1 Avtalepartner har ikke rett til å benytte Tjenesten til lovstridige forhold og den skal uansett ikke benyttes til å kopiere, bruke eller spre informasjon som er ulovlig.


8.2 Avtalepartner er selv ansvarlig, etter norsk lov, for all bruk av Tjenesten. Avtalepartner må derfor ikke gi uvedkommende, eller kjente, tilgang til innloggingsdata for ev. bedriftssentral levert av RealNett eller eget utstyr.


​8.3 Avtalen gir Avtalepartner tilgang til internett via Ethernet grensesnitt. RealNett kan også levere bedriftssentral med Wifi. Dette regnes som et tilleggsprodukt og må bestilles ved siden av. For levering sammen med internettaksessen anbefales det at slike produkter bestilles samtidig som Tjenesten.


​8.4 Avtalepartner vil få tildelt én global IP-adresse fra RealNett. IP-adressen eies og driftes av RealNett og stilles til Avtalepartners disposisjon ifbm. bruk av Tjenesten. RealNett kan når som helst endre denne IP-adressen når hensyn til drift, trafikk og tekniske forhold tilsier dette.


​8.5 Avtalepartner kan når som helst øke kapasiteten på Tjenesten i avtaletiden. Endringer vil da skje i henhold til den enhver tid gjeldende prisliste eller vil følge ev. priskampanjer.


​9. PRISER:
9.1 Avtalepartner skal betale de éngangskostnader, månedlige kostnader og variable- og bruksavhengige kostnader som er angitt i ordrebekreftelsen. Faktureringen på bredbåndstjenester faktureres på forskudd mens kostnader som er variable og bruksavhengige faktureres på etterskudd.

 

9.2 Priser
Prisene for de tjenester som RealNett leverer til kunde følger av avtalen inngått med kunde.


​9.3 Priser kan ikke endres i avtaleperioden og en inngått avtale har 48 mnd avtaletid om ikke annet er avtalt og fremkommer av ordrebekreftelsen. 


​9.4 Avtalepartner er juridisk ansvarlig for betaling. Betaler man med betalingskort via Kundesonen er det Avtalepartners ansvar å sørge for at gyldig betalingskort er registrert, at det er dekning på kortet og at Autopay-funksjonen er aktivert. RealNett sender ut inkassovarsel 14 dager etter opprinnelig forfallsdato, og Tjenesten stenges hvis betaling ikke er registrert innen 25 dager etter opprinnelig forfall. For umiddelbar gjenåpning må Avtalepartner betale faktura med betalingskort - hvis ikke vil gjenåpning skje når betalingen er registrert i våre eller vår inkassopartners systemer. Dette tar normalt 2-3 virkedager. Etter gjenåpning faktureres gjenåpningsgebyr på kr. 500,- eks.mva.


​9.5 Hvis kunde mener at utstedt faktura er feil må kunden klage dette inn til RealNett på service@realnett.no så snart som mulig og innen betalingsfristens utløp.


9.6 Etableringskostnad for førstegangs tilknytning til kabelnett faktureres i sin helhet etter installasjon. Fakturering av månedlige kostnader påbegynnes umiddelbart etter installasjonen og omfatter bruk av tjenesten fra den dag tjenesten tidligst kunne blitt tatt i bruk. Faktureringen av månedlige kostnader er på forskudd og første faktura vil inneholde resterende av inneværende måned + 3 måneder.


​10. LEVERANDØRBYTTE:
Dersom Avtalepartner ved inngåelse av Avtalen har tjenester fra andre leverandører som skal avvikles ved tilknytning til RealNett, må Avtalepartner selv si opp avtalen eller avtalene med eksisterende leverandører.


11. FEIL OG FEILRETTING:
11.1 Feil som ikke er alvorlige vil som hovedregel bli tatt hånd om innen rimelig tid i normalarbeidstiden på virkedager. RealNett er kun ansvarlig for feil på Kundeutstyret, Anlegget og den del av Tjenesten som er levert av RealNett.


​11.2 Avtalepartner skal før feilmelding undersøke om feilen skyldes interne forhold som f.eks. kabler som ikke er tilkoblet eller ikke er tilfredsstillende tilkoblet. Gjelder feilen manglende hastighet skal Avtalepartner teste utenom trådløst nett iht. punkt 5.3 i dette vilkår. 


11.3 Dersom kunde oppdager feil ved tjenesten skal feilen uten ugrunnet opphold meldes til RealNett. Feilmeldingen skal så langt det er mulig beskrive feilen som foreligger. Før feil meldes skal kunde undersøke om feilen skyldes kundens eget utstyr, herunder feil i strømforsyning, kabler mellom utstyr eller mellom utstyr og veggkontakt. Dersom kunde melder om feil som ligger innenfor kundes ansvarsområde kan RealNett kreve dekket sine omkostninger forbundet med feilsøking.


12. AVTALETID OG OPPSIGELSE
Avtaletiden på tjenesten fremkommer av både signert avtale og ordrebekreftelsen, og gjelder fra leveransen fra RealNett er ferdigstilt - ikke fra signert dato. Avtaletiden vil være på 48 måneder dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Etter avtaletidens utløp fornyes avtalen automatisk for 3 måneder av gangen. Kunden kan si opp tjenesten ved å gi skriftlig varsel til RealNett. Oppsigelsestiden er 3 måneder regnet fra første kalenderdag i påfølgende måned dersom ikke annet blir avtalt skriftlig med RealNett.

Dersom Avtalepartner sier opp avtalen før avtaletiden er utløpt og Avtalepartner ønsker at linjen skal kobles ned umiddelbart vil kunde bli fakturert i henhold til avtalte priser for gjenstående del av avtaletiden på én faktura og tjenesten blir koblet ned. Mottar RealNett oppsigelse uten nedkoblingsdato vil Avtalepartner ha tilgang til tjenestene frem til siste dag i avtaletiden.

 

14. VIDERESALG OG DELING AV BREDBÅNDSTJENESTER:
Ingen tjenester levert av RealNett kan videreselges, leies ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for 3. part - uavhengig om dette gjøres mot vederlag eller tilbys gratis.


​15. KUNDENS MISLIGHOLD:
15.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part kan svare for, kan den annen part heve Avtalen.


15.2 Som vesentlig mislighold fra Avtalepartners side regnes blant annet at Avtalepartner ikke betaler utestående saldo innen 14 dager etter utsendelse av inkassovarsel. 25 dager etter opprinnelig forfall på faktura blir tjenesten stengt, og et gjenåpningsgebyr på kr. 500,- eks.mva blir fakturert når tjenesten blir betalt og åpnet igjen.


​15.3 RealNett kan også stenge tjenesten ved andre forhold:
15.31 Kunden har utsatt RealNetts eiendom eller kabelnett for skader eller forstyrrelser
15.32 Kunden opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller offentlig og rettslige regler
15.33 Kunden har på annen måte grovt misligholdt avtalen, grovt misbruker tjenesten og/eller utstyret
15.34 Videreselger/låner ut abonnementet til andre/leietakere

15.4 RealNett kan stenge kundens tjeneste dersom Avtalepartner:
15.41 benytter utstyr som ikke tilfredsstiller krav fastsatt i lov eller forskrifter
15.42 ikke oppfyller RealNett sitt krav til økonomisk sikkerhet
15.43 opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for elektronisk kommunikasjon
15.44 på annen måte grovt misbruker tjenestene som f.eks til sjikane, spam, virus og hacking
15.45 benytter tjenesten til å formidle eller gjøre tilgjengelig innhold som er i strid med norsk lovgivning
15.46 har overdratt og/eller videresolgt/videreselger tjenesten til tredjemann uten at dette er avtalt med RealNett


Før stenging iverksettes etter disse bestemmelsen skal Avtalepartner varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om, og eventuelt rette opp i, forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Dersom hensynet til sikkerheten og funksjonaliteten i nettet krever det, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel.


15.5 Gjenåpning av stengte tjenester
Dersom tjenesten er stengt i samsvar med punkt 15.3 eller 15.4 vil RealNett gjenåpne tjenesten når det forhold som begrunnet stengingen er rettet. Avtalepartner vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning iht gjeldende prisliste. Dersom forholdet som begrunner stengning ikke er rettet innen 30 dager etter stenging fant sted kan RealNett si opp tjenesten med øyeblikkelig virkning, og faktura for gjenværende avtaletid blir utstedt Avtalepartner.


16. TAUSHETSPLIKT OG PERSONOPPLYSNINGER:
16.1 RealNett loggfører i enkelte tilfeller personopplysninger og bedriftsopplysninger som benyttes til kundeadministrasjon, gjennomføring av leveransen samt til faktureringsformål i henhold til lov og forskrift. Disse opplysningene slettes når behovet for lagring ikke lenger er til stede.

16.2 RealNett, og alle våre ansatte, har taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenesten og om innholdet i kommunikasjonen. RealNett må likevel utlevere slike opplysninger såfremt domstol, politi, påtalemyndighet eller andre som i henhold til lov kan kreve dette.


​16.3 RealNett registrerer og lagrer personopplysninger ved henvendelse til vårt kundesenter. Disse opplysningene oppbevares for å benyttes som referanse for det tilfelle Avtalepartner på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice, og benyttes for å kunne yte en best mulig tjeneste.


​16.4 RealNett vil oppbevare opplysninger om Avtalepartner også etter utløpet av Avtalen med tanke på senere fornyelse, og for utsendelse av informasjon om RealNett sine produkter og tjenester.


​16.5 Når Avtalepartner inngår avtale med RealNett samtykker Avtalepartner samtidig at personopplysninger blir behandlet elektronisk for formålet, og aksepterer også å motta relevant informasjon og markedsføring. Avtalepartner kan når som helst reservere seg mot slik markedsføring ved å kontakte RealNett.


17. FORCE MAJEURE OG EKSTRAORDINÆRE BRUKSRESTRIKSJONER
I nødsituasjoner, herunder ved alvorlig trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, streik eller lockout og fare for sabotasje mot nett og tjenester har RealNett rett til å gjennomføre tiltak som begrenser bruken av tjenesten, herunder avbrudd i tjenesten. Dersom en nødsituasjon umuliggjør leveranse av tjenesten suspenderes RealNett sine forpliktelser etter avtalen. RealNett har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nettet som anses som nødvendige av tekniske eller vedlikeholds- og driftsmessige årsaker.

RealNett er uten ansvar for kostnader eller tap som Avtalepartner måtte bli påført som følge av slike tiltak eller suspensjon av leveransen. RealNett vil bestrebe seg på å varsle Avtalepartner så tidlig som mulig, og gjøre sitt ytterste for at ulempene for Avtalepartner blir minst mulig.

 

19. ENDRINGER I VILKÅR
RealNett har rett til å endre Abonnementsvilkårene og andre særlige vilkår som regulerer forholdet mellom RealNett og Avtalepartner, herunder som følge av endringer i ekomlovgivningen. Ved endringer som må antas å ha en viss betydning for Avtalepartner skal RealNett varsle Avtalepartner minimum én måned før endringene trer i kraft.


20. KLAGER OG KLAGEBEHANDLING
Klage på forhold ved RealNett sine tjenester skal rettes skriftlig til RealNett for klagebehandling.


21. LOVVALG, TVISTER OG AVTALT VERNETING
Avtalen mellom RealNett og Avtalepartner er underlagt norsk rett. Tvister mellom Avtalepartner og RealNett skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan hver av partene bringe tvisten inn for domstolene. Trondheim Tingrett er avtalt verneting.

RealNett leverer bredbånd med fiber og radioteknologi i Trøndelagsregionen. Med vår kompetanse innen Wifi, IP-telefoni og IT-tjenester har vi mange supplerende produkter for våre kunder.

Våre tjenester leveres både til bedrifts- og privatmarkedet.

Personvernerklæring fra RealNett

© 2015-2021 RealNett AS | All rights reserved

Kontakt oss

Epost: hei (a) realnett.no
Telefon: 73 20 52 00

Vestre Rosten 85 | 7075 TILLER


 

Orgnr: 915577784MVA

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon