AVTALEVILKÅR REAL|FIBER OG REAL|BYFIBER
PR. 01.07.2020

Versjon 1.0

Disse vilkårene gjelder alle leveranser for tilknytning til kabelnettet til RealNett og levering av de bestilte produkter iht. ordrebekreftelse sendt til kunde.

​Vilkårene gjelder mellom RealNett AS (org.nr: 915.577.784) og registrert kunde (Avtalepartner) - uavhengig om produktet eller tjenesten blir benyttet av andre. Denne avtalen løper til den sies opp eller heves av én av partene.

​1. VED BESTILLING:
1.1 Avtaleforholdet mellom RealNett AS og Avtalepartner består av en bestilling, en ordrebekreftelse, disse Avtalevilkår samt ev. Spesielle vilkår for den enkelte tjeneste. De til enhver tid gjeldende Avtalevilkår finnes på RealNetts nettside.


​1.2 Avtalen inngås ved at Avtalepartner sender inn en bestilling, enten ved oppsøkende salg på dør, pr telefon eller digitalt. Avtalepartner vil deretter motta en ordrebekreftelse, samt ev. Spesielle vilkår for den aktuelle tjenesten.


​1.3 Ved avtaleinngåelse setter RealNett som forutsetning at Avtalepartner til enhver tid er betalingsdyktig, og aksepterer at RealNett til enhver kan tid fastsette kredittgrenser, samt innhente kredittvurderinger. 


2. TILGANG TIL OG FRAMFØRING KABELNETT:
2.1 RealNett har kostnadsfri og tidsubegrenset rett til nødvendig fremføring av anlegg for rør og kabler over Avtalepartner/grunneiers eiendom fra tomtegrense og fram til tilknytningspunktet.


​2.2 Skulle det være nødvendig med framføring over tredjemanns grunn er det en forutsetning for gjennomføring av leveransen som er avtalt at tredjemann gir nødvendige tillatelser til dette.


​2.3 RealNett har samtidig rett til å tilknytte andre til kabelnettet som går over Avtalepartner/grunneiers eiendom, og det kan ikke foretas bygging, graving eller andre terrengforandringer uten skriftlig tillatelse og anvisninger fra RealNett.


​2.4 Trenger Avtalepartner å flytte kabelnettet på sin grunn skal dette gjennomføres av RealNett, eller den RealNett utpeker, på Avtalepartners regning. RealNett tar forbehold om at det er teknisk mulig å gjennomføre en slik flytting.


​2.5 RealNett har rett til å flytte kabelnettet dersom RealNett har behov for dette - dog for egen regning. RealNett skal gi Avtalepartner skriftlig forhåndsvarsel om dette.


​2.6 Avtalepartners ovennevte rettigheter og plikter gjelder selv om levering av Tjenesten opphører, uansett årsak. Avtalepartner må straks informere RealNett om skader på RealNetts kabelnett, og er ansvarlig for skade som han direkte eller indirekte påfører kabelnettet.


​3. EGENINNSATS:
3.1 Når Avtalepartner i henhold til ordrebekreftelsen skal gjennomføre egeninnsats - som nedgraving av rør fram til grunnmur og/eller innendørs kabling frem til hjemmesentral - må dette utføres innen den frist som RealNett angir. Kunden må følge de anvisninger som er gitt av RealNett for graving og kabling.


​3.2 Dersom egeninnsatsen ikke er gjennomført innen fristen kan RealNett fakturere tilleggsgebyrer ved installasjon. Eventuelle fradrag for egeninnsats faller bort og fakturering av Tjenesten starter som planlagt på leveransedato som er kommunisert til Avtalepartner - selv om Avtalepartner ikke har utført sin del av avtalen.


​4. KUNDENS UTSTYR:
4.1 RealNetts hjemmesentral markerer overgangen mellom RealNetts kabelnett og Avtalepartners brukerutstyr, og angir grensen for partenes eiendomsrett og drifts- og vedlikeholdsansvar.


​4.2 Avtalepartner er selv ansvarlig for vedlikehold og feilretting på eget, internt nett i husstanden - fra første tilknytningspunkt - og på utstyr tilknyttet eget nett. RealNett vil under ingen omstendighet utføre support på f.eks trådløs ruter, aksesspunkter o.l som er kjøpt hos andre leverandører.


​4.3 Skulle Avtalepartner ikke oppnå oppgitt hastighet som RealNetts produktside tilsier, må kunden selv teste utenom trådløst nettverk. Avtalepartner må da benytte seg av PC, av nyere modell med gigabit nettverkskort, med kabel direkte i hjemmesentral på uttak for LAN - og teste hastighet. RealNett har ikke ansvar for trådløse nettverk, og ev. annet utstyr som Avtalepartner har fra før, ikke gir ønsket ytelse. 


​4.4 For å unngå skade eller ulempe for andre brukere skal utstyr som tilknyttes nettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av myndighetene.


​4.5 Dersom ikke annet er avtalt er det RealNett som eier utstyr som plasseres hos Avtalepartner i forbindelse med levering av Tjenesten. Avtalepartner kan ikke overlate eller leie ut utstyret til andre. Avtalepartner har heller ikke anledning til å foreta noen form for inngrep på eller i utstyret.

4.6 RealNett har ingen garantiansvar eller erstatningsplikt på utstyr som ødelegges av lynnedslag eller hvor det er utført inngrep. I disse tilfellene må RealNett konfigurere nytt utstyr og montør sendes ut for feilretting. Ved inngrep i utstyr eller lynnedslag vil Avtalepartner bli belastet kr. 2000,- inkl. mva. for nytt utstyr, samt kostnader knyttet til at montør rykker ut og bytter utstyret. 


5. FORUTSETNING FOR TILKOBLING TIL KABELNETTET
5.1 RealNett tar forbehold om at kabelnettet er, eller vil bli, utbygd for at tilkobling til kabelnettet faktisk kan skje på Avtalepartners adresse. RealNett bygger kun ut såfremt et tilstrekkelig antall tilkoblinger i Avtalepartners område ønsker tilknytning slik at utbyggingen blir økonomisk forsvarlig.


​5.2 Utbygging av kabelnettet forutsetter også at det ikke oppstår uforutsette hindringer som medfører at kabelnettet ikke kan leveres på Avtalepartners adresse, herunder har Avtalepartner ansvar for å innhente ev. nødvendige tillatelser fra huseier/tredjemann.


​5.3 Såfremt tilkoblingen til kabelnettet ikke har skjedd innen ni måneder etter avtaleinngåelse, og dette skyldes forhold som RealNett hefter for, kan Avtalepartner vederlagsfritt gå fra Avtalen ved å erklære dette til RealNett. RealNett kan forlenge fristen på ni måneder etter avtaleinngåelse dersom manglende eller forsinket levering skyldes hindring utenfor RealNett sin kontroll. Det betyr at det ikke er mulig å vederlagsfritt gå fra Avtalen i samsvar med første del av punktet dersom feilen ligger utenfor RealNetts kontroll.


6. BRUK AV TJENESTEN:
6.1 Avtalepartner har ikke rett til å benytte Tjenesten til kommersielle eller lovstridige forhold. Tjenesten kan uansett ikke benyttes til å kopiere, bruke eller spre informasjon som er ulovlig.

6.2 Avtalepartner er selv ansvarlig, etter norsk lov, for all bruk av Tjenesten. Avtalepartner må derfor ikke gi uvedkommende, eller kjente, tilgang til innloggingsdata for hjemmesentral.


​6.3 Avtalen gir Avtalepartner tilgang til internett via Ethernet grensesnitt fra RealNetts hjemmesentral. Dersom det ikke er ønsket antall Ethernet-utganger på hjemmesentral må Avtalepartner selv kjøpe en gigabit switch. Denne kan kjøres direkte av RealNett eller hvor Avtalepartner måtte ønske.


​6.4 Avtalepartner vil få tildelt én IP-adresse fra RealNett. IP-adressen eies og driftes av RealNett og stilles til Avtalepartners disposisjon ifbm. bruk av Tjenesten. RealNett kan når som helst endre denne IP-adressen når hensyn til drift, trafikk og tekniske forhold tilsier dette.


​6.5 Avtalepartner kan når som helst øke kapasiteten på Tjenesten i avtaletiden. Endringer vil da skje i henhold til den enhver tid gjeldende prisliste eller vil følge ev. priskampanjer.


​7. PRISER:
7.1 Avtalepartner skal betale de éngangskostnader, månedlige kostnader og variable- og bruksavhengige kostnader som er angitt i ordrebekreftelsen. Faktureringen på bredbåndstjenester faktureres på forskudd mens kostnader som er variable og bruksavhengige faktureres på etterskudd.


​7.2 Priser kan ikke endres i avtaleperioden og en inngått avtale har 12 eller 24mnd avtaletid som fremkommer av ordrebekreftelsen. 


​7.3 Avtalepartner er juridisk ansvarlig for betaling. Betaler man med betalingskort via Kundesonen er det Avtalepartners ansvar å sørge for at gyldig betalingskort er registrert, at det er dekning på kortet og at Autopay-funksjonen er aktivert. Avtalepartner vil motta purring på SMS 14 dager etter opprinnelig forfallsdato med informasjon om forholdet og Tjenesten stenges hvis betaling ikke er registrert innen 20 dager etter opprinnelig forfall. Da sendes fakturaen til videre inndrivelse. For umiddelbar gjenåpning må Avtalepartner betale faktura med betalingskort - hvis ikke vil gjenåpning skje når betalingen er registrert i våre systemer. Dette tar normalt 2-3 virkedager. Etter gjenåpning faktureres gjenåpningsgebyr på kr. 500,-


​7.4 Hvis kunde mener at utstedt faktura er feil må kunden klage dette inn til RealNett på privat@realnett.no så snart som mulig og innen betalingsfristens utløp.


7.5 Etableringskostnad for førstegangs tilknytning til kabelnett faktureres 50% ved oppstart av leveransen og 50% etter installasjon. Fakturering av månedlige kostnader påbegynnes umiddelbart etter installasjonen og omfatter bruk av Tjenesten fra den dag Tjenesten tidligst kunne blitt tatt i bruk.


8. ANGRERETT:
8.1 Forbrukerkunder som bestiller tjenester av RealNett ved fjernsalg, herunder telefonsalg, bestilling på internett eller bestilling ved dørsalg - kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at ordrebekreftelsen, som inkluderer informasjon om angrerett, er mottatt fra RealNett. Mer informasjon om angrerett finner du på denne siden.

8.2 Om kunden tar i bruk tjenesten før angrefristen utløper, må kunden betale for etablerings- og monteringskostnadene, samt for den bruk av tjenesten som har funnet sted frem t.o.m samme dag som angrerettskjema er mottatt av RealNett.

​9. LEVERANDØRBYTTE:
9.1 Dersom Avtalepartner ved inngåelse av Avtalen har tjenester fra andre leverandører som skal avvikles ved tilknytning til RealNett, må Avtalepartner selv si opp avtalen eller avtalene med eksisterende leverandører.


10. FEIL OG FEILRETTING:
10.1 Feil som ikke er alvorlige vil som hovedregel bli tatt hånd om innen rimelig tid i normalarbeidstiden på virkedager. RealNett er bare ansvarlig for feil på Kundeutstyret, Anlegget og den del av Tjenesten som er levert av RealNett.


​10.2 Avtalepartner skal før feilmelding undersøke om feilen skyldes interne forhold som f.eks kabler som ikke er tilkoblet eller ikke er tilfredsstillende tilkoblet. Gjelder feilen manglende hastighet skal Avtalepartner teste utenom trådløst nett iht. punkt 4.3 i dette vilkår. 


11. OPPSIGELSE OG OPPSIGELSESTID:
11.1 Om Avtalepartner velger å avbestille Avtalen etter utløpet av angrefristen vil Avtalepartner bli fakturert avbestillingsgebyret som nærmere angitt i ordrebekreftelsen.


​​11.2 Avtaletid for Tjenesten fremgår av ordrebekreftelsen hvor det også fremgår tidspunkt for avtaletidens oppstart. Dersom Avtalepartner avbestiller Tjenesten i avtaletiden vil et forholdsmessig avbruddsgebyr, som skal tilsvare det beløp som RealNett har subsidiert tjenesten med, bli fakturert. Ved førstegangs inngåelse av Avtalen på nytt kabelnett er avbruddsgebyret på kr. 15.000,- og reduseres forholdsmessig kvartalsvis i løpet av avtaletiden. Inngår Avtalepartner ny avtaletid etter det første året vil avbruddsgebyret være i forhold til økonomisk gevinst. Avtalepartner oppnår ved å inngå ny avtale, og reduseres forholdsmessig kvartalsvis i løpet av denne avtaletiden.


​11.3 Såfremt Avtalen ikke er sagt opp senest 1 måned før avtaletidens utløp vil Tjenesten automatisk bli fornyet for 1 måned av gangen inntil den sies opp av Avtalepartner med 1 måneds skriftlig varsel. Ved oppsigelse av en løpende avtale vil Tjenesten og betaling gå som normalt frem til avtaletidens slutt. Oppsigelsestiden for en løpende avtale er 1 måned og regnes fra den 1. i påfølgende måned.


​11.4 Ønsker Avtalepartner og si opp sin avtale skal denne oppsigelsen sendes skriftlig til RealNett slik at det ikke oppstår tvil rundt oppsigelsen. Oppsigelsen sendes RealNett pr post eller på epost til privat@realnett.no.


12. VIDERESALG OG DELING AV BREDBÅNDSTJENESTER:
12.1 Ingen tjenester levert av RealNett kan videreselges, leies ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for 3. part - uavhengig om dette gjøres mot vederlag eller tilbys gratis.


​12.2 Tjenesten skal leveres som ett abonnement pr. husstand. Det vil si at er det 2 boenheter i ett hus, og begge skal ha levert bredbånd, må de kjøpe 2 abonnementer. Dette for at vi skal oppfylle lovens krav om loggføring av sluttbrukers trafikk over kundens nett. Disse loggene kan kun benyttes til det formål som følger av lov – og forskriftsbestemmelser. For å sikre personvern og minimere risikoen for misbruk av logger oppbevares derfor logger forsvarlig hos leverandør med rutiner for utlevering av logger. 

​13. KUNDENS MISLIGHOLD:
13.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part kan svare for, kan den annen part heve Avtalen.


13.2 Som vesentlig mislighold fra Avtalepartners side regnes blant annet at Avtalepartner ikke betaler utestående saldo innen 14 dager etter utsendelse av inkassovarsel. Avtalepartner vil få betalingspåminnelse uten gebyr fra RealNett etter 5 dager og ved 14 dager. På dag 20 uten at utestående saldo er betalt blir Tjenesten stengt, og et gjenåpningsgebyr på kr. 500,- blir fakturert når Tjenesten er betalt og åpnet igjen.


​13.3 RealNett kan også stenge tjenesten ved andre forhold:

13.31 Kunden har utsatt RealNetts eiendom eller kabelnett for skader eller forstyrrelser

13.32 Kunden opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller offentlig og rettslige regler

13.33 Kunden har på annen måte grovt misligholdt avtalen, grovt misbruker tjenesten eller utstyret

13.34 Videreselger/låner ut abonnementet til naboer/leietakere

13.35 Kunden har etablert server, eller servere, tilknyttet tjenesten til bruk i private eller kommersielle aktiviteter.


14. TAUSHETSPLIKT OG PERSONOPPLYSNINGER:
14.1 RealNett loggfører i enkelte tilfeller personopplysninger og bedriftsopplysninger som benyttes til kundeadministrasjon, gjennomføring av leveransen samt til faktureringsformål i henhold til lov og forskrift. Disse opplysningene slettes når behovet for lagring ikke lenger er til stede.

14.2 RealNett, og alle våre ansatte, har taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av Tjenesten og om innholdet i kommunikasjonen. RealNett må likevel utlevere slike opplysninger såfremt domstol, politi, påtalemyndighet eller andre som i henhold til lov kan kreve dette.


​14.3 RealNett registrerer og lagrer personopplysninger ved henvendelse til vårt kundesenter. Disse opplysningene oppbevares for å benyttes som referanse for det tilfelle Avtalepartner på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice, og benyttes for å kunne yte en best mulig tjeneste.


​14.4 RealNett vil oppbevare opplysninger om Avtalepartner også etter utløpet av Avtalen med tanke på senere fornyelse, og for utsendelse av informasjon om RealNett sine produkter og tjenester.


​14.5 Når Avtalepartner inngår avtale med RealNett samtykker Avtalepartner samtidig at personopplysninger blir behandlet elektronisk for formålet, og aksepterer også å motta relevant informasjon og markedsføring. Kunden kan når som helst reservere seg mot slik markedsføring ved å kontakte RealNett.


15 OVERDRAGELSE:
15.1 RealNett kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter, så fremt slik overdragelse ikke medfører vesentlig ulempe for Avtalepartner. RealNett kan når som helst overdra fordringer og fremtidige fordringer til factoringselskap eller andre kredittinstitusjoner.

​​Avtalepartner kan overdra sitt avtaleforhold til andre ved å gjennomføre et "juridisk eierskifte".

​16. TVISTER:
16.1 Tvister mellom Avtalepartner og RealNett skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan hver part bringe tvisten til ordinære domstoler, med Trondheim Tingrett som verneting.

RealNett leverer bredbånd med fiber og radioteknologi i Trøndelagsregionen. Med vår kompetanse innen Wifi, IP-telefoni og IT-tjenester har vi mange supplerende produkter for våre kunder.

Våre tjenester leveres både til bedrifts- og privatmarkedet.

Personvernerklæring fra RealNett

© 2015-2021 RealNett AS | All rights reserved

Kontakt oss

Epost: hei (a) realnett.no
Telefon: 73 20 52 00

Vestre Rosten 85 | 7075 TILLER


 

Orgnr: 915577784MVA

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon